تقاضا های من

شما تا کنون هیچ درخواستی ثبت نکرده اید
{{ r.SearchObjTitle }}
 • تاریخ ثبت : {{ r.SearchObjPRegDate }}
 • وضعیت : {{ r.SearchObjStatus }}
 • توضیحات : {{ r.SearchObjDescription }} --
 • استان : {{ r.SearchObjAreaProviance }} --
 • شهر : {{ r.SearchObjAreaCity }} --
 • منطقه : {{ r.SearchObjAreaName }} --
 • جزئیات جستجو:
 • متراژ زمین : {{ r.VillaObjAreaFrom }} - {{ r.VillaObjAreaTo }}
 • متراژ مغازه : {{ r.StoreObjBuiltoverFrom }} - {{ r.StoreObjBuiltoverTo }}
 • متراژ زمین : {{ r.LandObjBuiltOverFrom }} - {{ r.LandObjBuiltOverTo }}
 • نوع ملک : {{ r.FactoryObjBuildingKind }}
 • متراژ : {{ r.FactoryObjLandBuiltoverFrom }} - {{ r.FactoryObjLandBuiltoverTo }}
 • زیربنا : {{ r.ApartmentObjBuiltoverFrom }} - {{ r.ApartmentObjBuiltoverTo }}
 • زیربنا : {{ r.BuildingObjBuiltoverFrom }} - {{ r.BuildingObjBuiltoverTo }}
 • زیربنا : {{ r.VillaObjBuiltoverFrom }} - {{ r.VillaObjBuiltoverTo }}
 • اجاره : {{ r.RentObjLeaseFrom }} - {{ r.RentObjLeaseTo }}
 • پول پیش : {{ r.RentObjDepositFrom }} - {{ r.RentObjDepositTo }}
 • پیش پرداخت : {{ r.PreSaleObjDepositFrom }} - {{ r.PreSaleObjDepositTo }}
 • قیمت : {{ r.SaleObjTotalPriceFrom }} - {{ r.SaleObjTotalPriceTo }}
 • قیمت : {{ r.PreSaleObjTotalPriceFrom }} - {{ r.PreSaleObjTotalPriceTo }}
 • موقعیت مکانی : {{ BaseDataModel.GetDataByCode(r.StoreObjSideId).Name }}
 • جهت ملک : {{ BaseDataModel.GetDataByCode(r.VillaObjSideId).Name }}
 • نوع سند : {{ r.SaleObjDocument }}
 • نوع سند : {{ r.PreSaleObjDocument }}
 • سال ساخت : {{ r.SaleObjBuildDate }}
 • وضعیت : {{ r.VillaObjBuildingStatus }}
 • کاربری : {{ BaseDataModel.GetDataByCode(r.LandObjUsageId).Name }}
 • طبقه : {{ r.ApartmentObjUnitLevelFrom }} - {{ r.ApartmentObjUnitLevelTo }}
 • حداقل خواب : {{ r.ApartmentObjBedroomFrom }}
 • حداقل خواب : {{ BaseDataModel.GetDataByCode(r.BuildingObjBedRoomFromId).Name }}
 • دارای امکانات:
 • پارکینگ : --
 • پارکینگ : --
 • انباری : --
 • انباری : --