جدیدترین ها

فروش - آپارتمان

270,000,000
90.00 متر
 • کد فایل : 76-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, میدان اسبی, بلواراستقلال جنوبی,

فروش - آپارتمان

164,000,000
82.00 متر
 • کد فایل : 77-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, بعثت شرقي,

فروش - آپارتمان

252,000,000
90.00 متر
 • کد فایل : 78-259
 • منطقه : بعثت شرقي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

280,500,000
85.00 متر
 • کد فایل : 63-259
 • منطقه : بلواراستقلال جنوبی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

232,200,000
86.00 متر
 • کد فایل : 65-259
 • منطقه : گلستان, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

288,000,000
90.00 متر
 • کد فایل : 67-259
 • منطقه : بعثت شرقي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

270,000,000
100.00 متر
 • کد فایل : 69-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, میدان اسبی,

فروش - آپارتمان

256,000,000
80.00 متر
 • کد فایل : 50-259
 • منطقه : بلوار استقلال شمالی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

1,015,000,000
203.00 متر
 • کد فایل : 51-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, گلستان,

فروش - آپارتمان

336,000,000
80.00 متر
 • کد فایل : 52-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, بلوار گلستان,

فروش - آپارتمان

174,300,000
83.00 متر
 • کد فایل : 55-259
 • منطقه : بعثت غربي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

182,600,000
83.00 متر
 • کد فایل : 58-259
 • منطقه : اردلان‌ها, نبوت, کرج,

فروش - آپارتمان

184,800,000
84.00 متر
 • کد فایل : 59-259
 • منطقه : بعثت شرقي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

221,000,000
85.00 متر
 • کد فایل : 60-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

272,000,000
85.00 متر
 • کد فایل : 61-259
 • منطقه : بوستانها, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

171,600,000
78.00 متر
 • کد فایل : 42-259
 • منطقه : بلوار استقلال شمالی, عظیمیه, کرج,
1795