جدیدترین ها

فروش - آپارتمان

349,910,000
110.00 متر
 • کد فایل : 1692-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, میدان اسبی,

فروش - آپارتمان

267,800,000
103.00 متر
 • کد فایل : 2393-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, حافظ شمالي,

فروش - آپارتمان

180,500,000
95.00 متر
 • کد فایل : 2394-259
 • منطقه : بعثت شرقي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

249,998,000
98.00 متر
 • کد فایل : 2395-259
 • منطقه : میدان مهران, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

175,500,000
65.00 متر
 • کد فایل : 1148-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, گلستان,

فروش - آپارتمان

230,000,000
92.00 متر
 • کد فایل : 2383-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, بوستانها,

اجاره - آپارتمان

1,800,000
120.00 متر
 • کد فایل : 2384-259
 • منطقه : میدان مهران, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 40000000
 • حداقل پول پیش : 40000000

اجاره - آپارتمان

101
85.00 متر
 • کد فایل : 2386-259
 • منطقه : بلوار زنبق, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 60000000
 • حداقل پول پیش : 60000000

اجاره - آپارتمان

100
162.00 متر
 • کد فایل : 2387-259
 • منطقه : میدان اسبی, عظیمیه, کرج,
 • حداکثر پول پیش : 120000000
 • حداقل پول پیش : 120000000

فروش - آپارتمان

154,100,000
67.00 متر
 • کد فایل : 2388-259
 • منطقه : بعثت شرقي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

307,400,000
106.00 متر
 • کد فایل : 2389-259
 • منطقه : شهرك اوج, نبوت, کرج,

فروش - آپارتمان

266,200,000
121.00 متر
 • کد فایل : 2390-259
 • منطقه : میدان مهران, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

335,000,000
134.00 متر
 • کد فایل : 2391-259
 • منطقه : 45متری کاج, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

486,000,000
135.00 متر
 • کد فایل : 2392-259
 • منطقه : میدان پرستو, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

369,000,000
123.00 متر
 • کد فایل : 1156-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, میدان اسبی,

فروش - آپارتمان

109,998,000
63.00 متر
 • کد فایل : 352-259
 • منطقه : عظیمیه, کرج, بعثت شرقي,
2162